Deklaracja dostępności Oficjalnego Portalu Internetowego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalnego Portalu Internetowego  Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-04-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mimo naszych wysiłków, aby spełnić wszystkie wymagania, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

 • nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
 • nie wszystkie dokumenty w formatach doc, docx są dostępne cyfrowo (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
 • nie wszystkie dokumenty wygenerowane przez inne podmioty są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały błędnie przygotowane, bądź zostały przekazane wyłącznie w formie papierowej, a Szpital nie posiada uprawnień do edycji takich dokumentów;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor MCM im. dr. K. Jonschera
 • Adres: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
  93-113 Łódź, ul. Milionowa 14
 • E-mail:sekretariat@jonscher.pl
 • Telefon: 426761790

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Deklaracja dostępności MCM 25.05.2021 15:03 pdf 547,68 KB 11
Udostępnij: