Deklaracja dostępności Oficjalnego Portalu Internetowego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalnego Portalu Internetowego  Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.

·         Data publikacji strony internetowej: 2021-04-29

·         Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mimo naszych wysiłków, aby spełnić wszystkie wymagania, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

·         nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);

·         nie wszystkie dokumenty w formatach doc, docx są dostępne cyfrowo (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);

·         nie wszystkie dokumenty wygenerowane przez inne podmioty są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały błędnie przygotowane, bądź zostały przekazane wyłącznie w formie papierowej, a Szpital nie posiada uprawnień do edycji takich dokumentów;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

·         Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-29

·         Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

·         Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor placówki.

·         E-mail: sekretariat@jonscher.pl

·         Telefon: 42 676 17 90

Każdy ma prawo:

·         zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·         zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·         wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

·         dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

·         wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·         wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

·         Organ nadzorujący: Dyrektor MCM im. dr. K. Jonschera

·         Adres: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
93-113 Łódź, ul. Milionowa 14

·         E-mail: sekretariat@jonscher.pl

·         Telefon: 42 676 17 90

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna  

ul. Milionowa 14  - Szpital im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

W Pawilonie A znajdują się Izba Przyjęć, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Oddział Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej, Oddział Okulistyczny oraz Poradnie Specjalistyczne.


Przed Pawilonem A znajduje 9 miejsc parkingowych dedykowanych osobom niepełnosprawnym.


Wejście do Izby Przyjęć wyposażone jest w drzwi przesuwne i znajduje się na parterze Pawilonu A. Dostęp do niego możliwy jest podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Parter oraz I piętro połączone jest z Pawilonem B łącznikiem. Do pawilonu A pacjenci mogą również dostać się wejściem głównym, do którego dostęp umożliwia podjazd dla niepełnosprawnych. Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych.


W Pawilonie B znajdują się Oddział Neurologiczny, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Udarowy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z wejścia znajdującego się na poziomie 0. Do Pawilonu  B osoby niepełnosprawne mogą dostać się również łącznikami z Pawilonu A.


Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (z wyjątkiem poddasza, gdzie ze względu na różne poziomy zamontowane są windy-platformy dla niepełnosprawnych).


W Pawilonie D znajdują się Oddział Okulistyczny i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pawilon D połączony jest bezpośrednio z Pawilonem A. Najlepszy dostęp do Pawilonu D dla osób niepełnosprawnych jest łącznikiem na poziomie parteru. Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych.


ul. Przyrodnicza 7/9 – Szpital im. dr. H. Jordana

W budynku znajduje się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Poradnia Geriatryczna. Od strony ul. Jaskrowej znajdują się 4 miejsca parkingowe dedykowane osobom niepełnosprawnym. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony ul. Jaskrowej przy podjeździe dla karetek gdzie znajduje się winda, która umożliwia dostęp na wszystkie kondygnacje budynku. Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy).

ul. Lecznicza 6 - Przychodnia Lecznicza

W budynku znajdują się poradnie podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych oraz poradnie specjalistyczne. Od strony ul. Kasowej znajdują się 2 miejsca parkingowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością. Dostęp do budynku Przychodni umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych znajdujący się od strony ul. Kasowej oraz od strony parku. Przestrzenie komunikacyjne są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy).

ul. Zarzewska 56 - Przychodnia Zarzewska

Przychodnia znajduje się na parterze bloku mieszkalnego. Znajdują się w niej gabinety podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Podjazdy dla osób niepełnosprawnych znajdują się od strony ul. Zarzewskiej oraz ul. Lubelskiej. Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie).

 

Do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

 

Udostępnij: