Odwiedziny

Odwiedziny chorych przebywających w oddziałach szpitalnych odbywają się (z wyjątkiem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie są one ustalane indywidualnie z Ordynatorem) codziennie .

Zalecane godziny odwiedzin to 13:00-19:00.

W czasie odwiedzin u pacjenta nie powinny przebywać więcej niż dwie osoby jednocześnie.

 • W czasie obchodu, ze względu na poszanowanie prywatności wszystkich pacjentów oraz ze względów organizacyjnych, nie mogą odbywać się odwiedziny.

 • Dyrekcja Miejskiego Centrum Medycznego może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, o czym pacjenci zostaną powiadomieni i stosowne ogłoszenie będzie wywieszone przy wejściu do oddziału.

 • Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedziny może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

Osoby odwiedzające chorych zobowiązane są do:

 • zapoznania się z niniejszym Regulaminem,

 • przestrzegania obowiązujących w Szpitalu przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych,

 • pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni w głównym holu Szpitala

 • dokładnego oczyszczenia obuwia,

 • szanowania mienia szpitalnego,

 • podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu medycznego,

 • zachowania ciszy oraz spokoju w trakcie odwiedzin.

Osobom odwiedzającym chorych zabrania się:

 • spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, a także palenia wyrobów tytoniowych,

 • dostarczania choremu alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz wszelkich innych artykułów (w szczególności leków), których zażywanie jest zabronione dla chorego,

 • wprowadzenia na teren Szpitala zwierząt,

 • siadania na łóżkach chorych ze względów sanitarno – epidemiologicznych,

 • przebywania w salach pacjentów w trakcie obchodów lekarskich, wykonywania czynności leczniczo-pielęgnacyjnych.

Osoby z chorobą dróg oddechowych, chore na choroby zakaźne, osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających – nie mogą odwiedzać chorych.

Osoby z infekcjami, biegunką lub innymi problemami zdrowotnymi proszone są o powstrzymanie się od odwiedzin. Kontaktując się z chorymi mogą spowodować zagrożenie epidemiologiczne na Oddziale, a nawet w całym Centrum.

Informacji o stanie zdrowia hospitalizowanych oraz planowanym leczeniu i diagnozowaniu osobom uprawnionym do pozyskania takich informacji udzielają:

 • Ordynatorzy/Kierownicy Oddziałów szpitalnych,

 • lekarze, w szczegóności w przypadkach nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Informacji na temat opieki pielęgnacyjnej, zaleceń i prowadzonych zabiegów pielęgniarskich udzielają:

 • Pielęgniarki Oddziałowe/Położna Oddziałowa

 • Pielęgniarki/położne

Zamiar pozostania z pacjentem w godzinach ciszy nocnej odwiedzający powinni omówić z Ordynatorem/Kierownikiem oddziału, jego zastępcami lub poza godzinami ich pracy z lekarzem oddziałowym.

Pomoc w sprawowaniu opieki nad bliskimi jest dobrowolna i nie może być sprzeczna z zaleceniami lekarskimi i pielęgniarskimi oraz planem opieki.
Osoby bliskie mogą uczestniczyć w sprawowaniu toalety pielęgnacyjnej w pełnym jej zakresie, po konsultacji co do indywidualnych zaleceń z personelem lekarskim i pielęgniarskim, z wyjątkiem:
1) golenia okolic zabiegowych;
2) toalety przeciwodleżynowej;
3) czynności rehabilitacyjnych;
4) wykonywania czynności leczniczych;
5) czynności wyraźnie zabronionych przez personel medyczny Centrum.

Podczas sprawowania opieki osoby bliskie nie mogą zaburzać pracy personelu medycznego, ani być uciążliwe dla pozostałych pacjentów.

W przypadku wykonywania intymnych czynności przy pacjentach przebywających w tej samej sali, badań lekarskich i diagnostycznych osoby bliskie są zobowiązane opuścić salę chorych.

W okresie wiosenno-letnim i wczesno-jesiennym pacjenci pod opieką osób bliskich mogą korzystać ze spacerów w ogrodzie na terenie Centrum. W każdym przypadku muszą na to uzyskać zgodę pielęgniarki/położnej.

W salach intensywnego nadzoru, salach pooperacyjnych oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii obowiązują szczególne zasady podczas odwiedzin:

 1. Godziny i czas trwania odwiedzin odwiedzający powinni uzgodnić z Ordynatorem lub lekarzem oddziałowym tak aby były one optymalne dla chorego.

 2. Przy każdym chorym może przebywać jedna osoba odwiedzająca.

 3. Rozmowę należy prowadzić w sposób cichy i spokojny.

 4. Nie wolno korzystać z telefonów komórkowych.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Odwiedziny 15.03.2021 17:38 pdf 48,2 KB 226
Udostępnij: