Zgłaszając się do Izby Przyjęć należy posiadać:

 • skierowanie do Szpitala,
 • wyniki badań diagnostycznych,
 • karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia,
 • dowód tożsamości,
 • emeryci i renciści - aktualna legitymacja emeryta, rencisty.

W trakcie rejestracji ubezpieczenie zdrowotne Pacjenta jest sprawdzane w systemie EWUŚ. W razie niemożności sprawdzenia sytuacji ubezpieczeniowej w systemie EWUŚ Pacjent wypełnia oświadczenie potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Posiadanie wyżej wymienionych dokumentów nie dotyczy pacjentów, którzy zgłaszają się lub są kierowani w trybie pilnym. Podczas przyjęcia na oddział wskazane jest posiadanie:

 • piżamy, szlafroka, ręcznika oraz bielizny osobistej
 • obuwia domowego,
 • sztućce, kubek,
 • leki, które pacjent przyjmuje
 • przyborów toaletowych, w tym mydło, szczoteczkę do zębów, przybory do golenia

Po przyjęciu do Szpitala
Po przyjęciu do szpitala Pacjent przebiera się, a ubranie przekazuje do depozytu. Pacjent ma możliwość pozostawienia wartościowych rzeczy w depozycie. Pacjent otrzymuje dokument potwierdzający przekazanie mienia osobistego na przechowanie.
Po rejestracji w Izbie Przyjęć Pacjent kierowany jest do oddziału Szpitala.
Na poszczególne piętra można wjechać windami.

Każdy Pacjent otrzymuje trzy posiłki dziennie:

 • śniadanie w godz. 8:00 – 9:00,
 • obiad o godz. 12:30 – 13:30
 • kolację o godz. 17:00 – 18:00.

Pacjentom, którzy potrzebują pomocy przy spożywaniu posiłków asystują pielęgniarki lub bliscy chorego. Dodatkowo każdy Oddział wyposażony jest w lodówkę (żywność może być przechowywana w zamykanych pojemnikach podpisanych nazwiskiem Pacjenta).

Na każdym Oddziale szpitalnym jest dostęp do Internetu. Pacjenci mogą również korzystać z telewizorów w salach chorych. Konieczne są opłaty za korzystanie z telewizji. W oddziałach szpitalnych znajdują się przenośne aparaty telefoniczne do dyspozycji pacjentów leżących.
Pacjent może wykonać rozmowę na koszt rozmówcy, korzystając z pomocy personelu medycznego.
Aby uzyskać połączenie z zewnątrz telefonujący musi wybrać numer Centrum, a następnie numer wewnętrzny właściwego oddziału.

Obchody lekarskie odbywają się we wszystkie dni tygodnia: w dni robocze od godz. 8:30 i od godz. 17:00, a w dni wolne od pracy (niedziele, święta i dni ustalone wolnymi od pracy dla pracowników Centrum) od godz. 9:30 i 19:00

Cisza nocna w Centrum obowiązuje w godzinach 22:00–6:00.


Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Centrum
Zarządzenie nr 3.10.2023 Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi z dnia 2 października 2023 r.

 

 

§ 81

 

           

            1.      W trybie nagłym udzielane są świadczenia zdrowotne osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

            2.      Osoby wymagające realizacji świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym podlegają segregacji medycznej i są przydzielane do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem pilności udzielania świadczeń zdrowotnych:

1)      kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem,

2)      kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;

3)      kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;

4)      kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;

5)      kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

3.      Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być na podstawie § 6 ust. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

1)      w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 do lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta;

2)      na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie pomiędzy godziną 18.00 a 8.00 rano dnia następnego; natomiast w soboty, niedziele i święta całodobowo.

4.      W przypadku pacjentów zgłaszających się do SOR, co do których została podjęta decyzja o skierowaniu do leczenia w POZ lub Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  podstawowe dane dotyczące wywiadu oraz stanu pacjenta zostają umieszczone na karcie triage, którą podpisuje ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu.

5.      Kopię karty triage, o której mowa w ust. 4 otrzymuje pacjent z adnotacją o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

6.      W Księdze Głównej Szpitala oraz w Księdze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w miejscu wypisu umieszcza się akt skierowania do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

7.      Pacjentowi przysługuje prawo zażądania udzielenia świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym mimo decyzji personelu medycznego o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W takim przypadku pacjent zachowuje przydzieloną kategorię pilności i otrzymuje świadczenia na zasadach obowiązujących przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

8.      Informację o nieprzyjęciu decyzji o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej umieszcza się w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

9.      Decyzja o dalszej hospitalizacji w innym niż Szpitalny Oddział Ratunkowy oddziale, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego podejmowana jest – po zakończeniu procesu terapeutycznego w SOR – jednak nie później niż 72 godziny od zgłoszenia się pacjenta do SOR.

10.  Decyzja o odmowie hospitalizacji o której mowa  w § 13 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego podejmowana jest przez lekarza prowadzącego niezwłocznie po stwierdzeniu braku wskazań do dalszej hospitalizacji.

11.  Za przebieg wstępnego procesu diagnostyczno–leczniczego oraz decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Szpitala pacjentów, zgłaszających się do Izby Przyjęć odpowiadają lekarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, z zastrzeżeniem ust. 4. Na SOR może być zatrudniony, inny niż lekarze SOR, personel lekarski, którego zadaniem jest udzielanie konsultacji lub obsługa pacjentów zgłaszających się ze skierowaniem.

 

Udostępnij: