Pacjent ma prawo do:

 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
 2. informacji o swoim stanie zdrowia;
 3. zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia;
 4. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
 5. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
 6. poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
 7. dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
 8. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
 9. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 10. opieki duszpasterskiej;
 11. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, www.bpp.gov.pl

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących na terenie Centrum a w szczególności:

 1. stosowania się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego zarówno w zakresie świadczonych usług medycznych, zleconej diety jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych;
 2. przekazywania pełnej informacji o swoim stanie zdrowia i przyjmowanych lekach personelowi medycznemu;
 3. życzliwego i kulturalnego odnoszenia się do innych pacjentów oraz personelu Centrum, nie zakłócając pracy personelu medycznego i spokoju współpacjentów;
 4. przebywania w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych, w czasie wydawania posiłków i w nocy;
 5. przestrzegania ciszy nocnej, która obowiązuje w godzinach 22:00–6:00;
 6. zgłaszania każdorazowo pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału;
 7. stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;
 8. szanowania mienia Centrum;
 9. utrzymywania ładu i porządku w miejscu pobytu;
 10. przestrzegania zasad higieny osobistej;
 11. przestrzegania zakazów: posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych (w tym papierosów i e-papierosów);
 12. przekazywania leków własnych personelowi pielęgniarskiemu za pokwitowaniem na czas pobytu w Centrum, celem ich podawania. 

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Obowiązki Pacjenta 16.03.2021 11:47 pdf 38,48 KB 30
2 Prawa Pacjenta 16.03.2021 11:47 pdf 36,52 KB 52
Udostępnij: