Wypis ze Szpitala

Wypisanie ze Szpitala następuje:

 • gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w Szpitalu,

 • na żądanie pacjenta lub przedstawiciela ustawowego,

 • gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek oddziału.

Zwolnienie lekarskie

Jeżeli pacjent kwalifikuje się do wydania zwolnienia lekarskiego za czas hospitalizacji oraz po wypisie, konieczne jest , aby posiadał:

 • NIP pracodawcy,

 • dowód tożsamości.

 1. O wypisie Pacjent informowany jest przez lekarza prowadzącego podczas porannego obchodu lekarskiego.
 2. Po zakończeniu czynności administracyjnych Pacjent otrzymuje przygotowaną przez lekarza kartę informacyjną z opisem choroby i przebiegiem leczenia, a w razie potrzeby zaświadczenie o niezdolności do pracy i receptę.
 3. Szpitalną kartę informacyjną należy okazać podczas następnego badania kontrolnego.

Pacjenci wypisywani są z reguły w godzinach przedpołudniowych.

Świadczenia zdrowotne osobom nieuprawnionym do bezpłatnego leczenia są realizowane po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi cennikiem wydawanym w formie zarządzenia Dyrektora Centrum.

Cennik dostępny jest w miejscach określonych w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz:

 • na ul. Milionowej 14 w: Kasie Centrum, Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej, Izbie Przyjęć, Rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej, Sekcji Obsługi Pacjenta;

 • na ul. Przyrodniczej 7/9 w : Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej;

 • na ul. Leczniczej 6 w: Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Poradni Stomatologicznej, Punkcie Szczepień;

 • na ul. Zarzewskiej 56/58 w: Punkcie Szczepień.

Centrum prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji i udostępnia ją zgodnie z art. 26 – 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 1. Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej określona jest w cenniku wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora Centrum.

 2. Kserokopia dokumentacji medycznej wydawana jest bez zbędnej zwłoki.

 3. Dokumentacja medyczna przechowywana jest zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Wypis ze szpitala 15.03.2021 17:43 pdf 44,51 KB 142
Udostępnij: