Miejskie Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi realizuje projekt pod nazwą: „Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi", na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0063/16-00/307/1852 w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem ogólnym projektu jest poprawa infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, a szczególnie obniżenia poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Cele projektu do osiągnięcia po zrealizowaniu projektu:

  1. Liczba leczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym osiągnie liczbę 15 tysięcy osób/rok;

 

Planowane efekty:

  1. Zostanie zakupiony sprzęt medyczny oraz dokonana zostanie modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
  2. Nastąpi podniesienie standardu udzielania świadczeń w SOR.
  3. Nastąpi rozszerzenie zakresu usług SOR w stosunku do dotychczasowego o usługi z zakresu:

- tomografii komputerowej,

- zwiększenia ilości zabiegów dokonywanych w tym samym czasie

- znieczulania w ramach krótkotrwałych zabiegów,

- dokładnej i szybkiej diagnostyki (EKG, RTG, USG),

- pomiaru parametrów krytycznych w krótkim czasie (kilku minut),

  1. Oddział zachowa zasadę „złotej godziny” tj. nie przekraczania 60 minut mijających od zdarzenia  do rozpoczęcia specjalistycznego leczenia szpitalnego.

 

Wartość projektu: 3.999.541,93 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3.399.610,64 zł,

Planowany okres realizacji projektu: grudzień 2016 r. – grudzień 2017 r.

 

Zakup sprzętu oraz prace modernizacyjne na SOR obejmują m. in.: zakup aparatu EKG, respiratorów transportowych, defibrylatorów, aparatu USG przyłóżkowego i stacjonarnego, pulsoksymetru bezprzewodowego, analizatora pomiarów życiowych, CT-64, RTG przewoźnego, odnowienie pomieszczeń oddziału wraz z wymianą oświetlenia i modernizacją instalacji wentylacyjnej.

 

 

Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIŚ 2014-2020

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej

 

 Udostępnij: