Projekt "Przepis na Opiekę" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne", Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT".

Projekt realizowany jest we współpracy partnerskiej pomiędzy:

  1. HRP Care sp. z o.o. – partner wiodący,
  2. Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi,
  3. Fundacją Wiosna Jesień,
  4. Fenix Poland sp. z o.o.

Celem projektu jest rozwój usług medyczno-opiekuńczych skierowanych do osób niesamodzielnych 60+ z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (m. Łódź, powiat brzeziński, powiat łódzki wschodni, powiat pabianicki, powiat zgierski).

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2018 r. – 31.03.2021 r.

Wartość projektu: 4 035 051,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 631 545,90 zł

 

Uczestnicy projektu mogą otrzymać:

  • Świadczenie opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych,
  • Świadczenie w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej,
  • Wsparcie dla rodzin osób niesamodzielnych,
  • Świadczenie teleopieki – zapewnienie osobistej opaski medycznej.

 www.przepisnaopieke.eu

Udostępnij: