Projekt "Przepis na Opiekę" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne", Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT".

Projekt realizowany jest we współpracy partnerskiej pomiędzy:

  1. HRP Care sp. z o.o. – partner wiodący,
  2. Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi,
  3. Fundacją Wiosna Jesień

Celem projektu jest rozwój usług medyczno-opiekuńczych skierowanych do osób niesamodzielnych 60+ z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (m. Łódź, powiat brzeziński, powiat łódzki wschodni, powiat pabianicki, powiat zgierski).

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2018 r. – 31.03.2021 r.

Wartość projektu: 4 035 051,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 631 545,90 zł

 

Uczestnicy projektu mogą otrzymać:

  • Świadczenie opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych,
  • Świadczenie w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej,
  • Wsparcie dla rodzin osób niesamodzielnych,
  • Świadczenie teleopieki – zapewnienie osobistej opaski medycznej.Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM)

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi  realizuje w projekcie Przepis na Opiekę zadanie nr 3: Opieka zdeinstytucjonalizowana w ramach DDOM, w ramach którego utworzyło i prowadzi Dzienny Dom Opieki Medycznej. DDOM jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego, w którym zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych. Podstawową funkcją DDOM jest zapewnienie dziennej opieki medycznej dla osób niesamodzielnych, wymagających wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności, a jednocześnie nie wymagających całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. W DDOM zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych. Zlokalizowana przy ul. Przyrodniczej 7/9 w Łodzi placówka dysponuje jednorazowo 10 zdeinstytucjonalizowanymi miejscami  opieki  medycznej i funkcjonuje w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.


 Zakończenie projektu i możliwość dalszego udzielania wsparcia w ramach DDOM
Informujemy, że zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacja projektu „Przepis na Opiekę” dobiegła końca z dniem 31.03.2021 r., w związku z czym zakończyła się możliwość finansowania udzielanego wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera w Łodzi w ramach trwałości projektu deklaruje utrzymanie gotowości do wykonywania usług Dziennego Domu Opieki Medycznej (przy zebraniu wystarczającej liczby zainteresowanych osób). Będziemy podejmować wszelkie działania celem zapewnienia finansowania funkcjonowania DDOM ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych środków publicznych. Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości podpisania umowy z NFZ na finansowanie usług DDOM (jako świadczenia gwarantowanego), jak również nie ma możliwości pozyskania środków na ten cel z żadnego innego publicznego publicznego źródła. Mając na uwadze powyższe począwszy od dnia 01.04.2021 r. usługi dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia udzielanego w DDOM świadczone będą odpłatnie bez dodawania zysku dla MCM za świadczenie tej usługi. Osoby zainteresowane wsparciem w ramach DDOM prosimy o kontakt drogą mailową pod adresem sekretariat@jonscher.pl bądź telefonicznie pod numerem 42 677 50 43; 42 676 17 90.

Udostępnij: