PRZEPIS

Projekt "Przepis na Opiekę" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne", Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT".

Projekt realizowany jest we współpracy partnerskiej pomiędzy:

  • HRP Care sp. z o.o. – partner wiodący,
  • Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi,
  • Fundacją Wiosna Jesień,
  • Fenix Poland sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu wynosi 4.035.051,00 zł, w tym kwota dofinansowania z UE 3.631.545,90 zł.

Dla Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera dofinansowanie będzie wynosiło nie więcej niż 1.311.360,00 zł z ogólnej puli dla projektu.

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w ramach projektu „Przepis na Opiekę” realizuje zadanie uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej, który zapewni wsparcie dla 10 osób niesamodzielnych jednocześnie. Średni czas pobytu osób korzystających będzie wynosić 60 dni, w związku z tym wsparciem w ciągu 24 miesięcy objętych będzie łącznie 80 osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia.

Podstawową funkcją DDOM jest zapewnienie dziennej opieki medycznej dla osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie ŁOM, wymagających wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności, a jednocześnie nie wymagających całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. W DDOM zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

DDOM Miejskiego Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera zapewni Uczestnikom wsparcie wielodyscyplinarnego zespołu w zakresie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, usprawnień ruchowych, terapii zajęciowej i stymulacji procesów poznawczych. Pacjenci będą mieli zapewnione konsultacje lekarza geriatry, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, opiekę psychologiczną oraz porady dietetyka.

Świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej prowadzonej w ramach DDOM obejmą:

  • kinezyterapię,
  • masaż,
  • elektrolecznictwo,
  • leczenie polem elektromagnetycznym,
  • światłolecznictwo,
  • krioterapię miejscową.

Oprócz świadczeń opieki zdrowotnej Uczestnikom zapewnione zostanie również wyżywienie, transport do i z DDOM oraz zajęcia edukacyjne. W ramach działalności DDOM zaplanowana jest także realizacja zajęć edukacyjnych dla opiekunów faktycznych osób objętych wsparciem, co przygotuje ich do kontynuowania opieki nad Uczestnikiem po opuszczeniu DDOM.

Centrum wykorzysta posiadane zaplecze lokalowe przy ul. Przyrodniczej 7/9 oraz częściowo sprzętowe na potrzeby uruchomienia DDOM. Na potrzeby Rehabilitacji uczestników DDOM zostały odnowione pomieszczenia dawnego Oddziału Ginekologii, które zostaną uzupełnione o sprzęt zakupiony w ramach otrzymanego dofinansowania, a także wyposażone w już posiadane przez Centrum urządzenia.

Rozpoczęto nabór Uczestników do DDOM. Rekrutacja będzie odbywać się z uwzględnieniem zasady równości szans poprzez premiowanie osób zagrożonych ubóstwem, samotnych, z niepełnosprawnościami, w wysokim stopniu niesamodzielnych.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest Skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób.

Wszystkie niezbędne informacje oraz formularze znajdują się na stronie projektu: www.przepisnaopieke.eu.

Udostępnij:

Może Cię zainteresować