Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi współrealizuje projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Łączna wysokość przyznanego grantu wynosi 71 722,18 zł i jest finansowana z następujących źródeł:

  • ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu,
  • ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Okres realizacji projektu trwa od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Środki otrzymane w ramach wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla personelu ZOL (pielęgniarek, fizjoterapeutów i opiekunów medycznych), który ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczył swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też pracował tylko w jednym miejscu oraz na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.

Udostępnij: